Světlosoft s.r.o, Radvánovice 108, 511 01 Karlovice
Přístroje a systémy pro úspory energie, inteligentní budovy, projekty řídících systémů
Fotovoltaické zdroje, soběstačné a polosoběstačné elektrické systémy

Inteligentní budovy

Koncept inteligentní budovy existuje již mnoho let a u jednotlivých lidí vyvolává různé představy. V pojetí naší společnosti je inteligentní ta budova, která dovoluje beze zbytku vyhovět potřebám těch, kdo ji používají a přitom udržet náklady na provoz na výši zajišťující držiteli budovy dostatečný zisk.

Nároky na vybavení budov postupně narůstají. V dnešní době je naprostou samozřejmostí, že každá místnost má elektrické osvětlení, každá obydlená místnost má vytápění, popřípadě i klimatizaci, každá veřejná prostora má vzduchotechniku s nucenou výměnou vzduchu, mnoho budov má bezpečnostní přístupový systém, kamerový systém, systém požární signalizace atp. Vzhledem k postupnému vývoji nároků na budovy byly a jsou tyto systémy řešeny samostatně. Z toho vyplývají mnohé duplicity, které zvyšují jak pořizovací náklady, tak náklady na provozní údržbu a v mnoha případech i nesoulad mezi jednotlivými systémy.

Budovy v dnešní době používají velké množství technologie nezbytné pro jejich provoz. Jsou to především :

Pojmem inteligentní budovy rozumíme takové budovy, které mají jednotlivé systémy navzájem propojeny do jednoho komplexního celku tak, aby došlo jak k úsporám nákladů investičních , tak provozních (energie , personál).

Jsou dvě základní úrovně integrace :